Årsmöte 10 mars kl. 16:00

  • 31 jan 2024

Välkommen till Oxelösundssimsällskaps Årsmöte

10 mars kl 16.00
Plats: Konferensrummet Medley

Vi välkomnar alla medlemmar och deras föräldrar.

Simmare och simhoppare kommer ha  roliga aktiviteter i badhuset kl 16-17 och ansluter i slutet av mötet för gemensamt fika.

Om du vill engagera dig i styrelsen? Hör av dig till Martina 070-145 12 37

 

Dagordning årsmöte 2024 Oxelösunds Simsällskap

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Medlemmars frågor.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av :

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) kassör för en tid av ett år

c) sekreterare för en tid av ett år.

13. Övriga frågor

14. Avslutning