OSS Policy 

Oxelösunds SimSällskaps målsättning är att följa Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets värdegrund och policy. 

Vi känner vårt ansvar i klubben att till ungdomar och vuxna förmedla en positiv idrottslig utveckling. De etiska krav som gäller inom idrottsrörelsen skall utgöra en ledstjärna för vårt arbete. Vår målsättning är klar. Vi vill förmedla vattenvana och simkunnighet och samtidigt ge en positiv fritidsysselsättning med simidrott och kamratskap som grund.

Självklart skall alla ha samma möjlighet att delta i vår idrott genom att verksamheten ska vara så utformad att alla oavsett kön, ålder, bakgrund och etnisk tillhörighet kan vara med och deltaga. Syftet med verksamheten är att de aktivas behov blir vägledande.

Oxelösunds SimSällskap vill skapa förutsättningar för respekt och ärlighet. Vi jobbar för att motverka våld, trakasserier och mobbning i alla situationer. Vi vill vara en förening där alla är delaktiga i det förebyggande arbetet mot destruktiva beteenden.

Gemensamt ser vi till att verksamheten bedrivs utan inslag av alkohol, narkotika och tobak. Vi tar avstånd från doping och har fortlöpande information som motverkar spridning av skadliga preparat. Oxelösunds SimSällskap befrämjar kamratskap och träningsflit snarare än resultat.

Vi arbetar för att den positiva andan genomsyrar verksamheten både i och utanför simhallens gränser. Tränare och ledare skall vara väl förankrade i den värdegrund som gäller för svensk idrott. Föreningen ser till att relevant utbildning ges till samtliga ledare. Vår ambition är att tränare och ledare skall vara positiva förebilder för barn och ungdomar. Att mötas av en miljö som är uppmuntrande och stödjande är en självklarhet hos Oxelösunds Simsällskap.

En viktig del i arbetet med simidrott är föräldrarna. Som stöd till föräldrar ger föreningen fortlöpande information om verksamhetens mål och vilken sorts support som de aktiva behöver för sin träning. Detta sker i möten, vid tävlingar och också genom klubbens webbsida.

Vi ser det som oerhört viktigt att barn och ungdomar inte utsätts för negativ press. Föräldrarna får vägledning, genom klubben, om hur de på bästa möjliga sätt stöder sitt barns simidrottande. Att skapa goda förutsättningar för den aktive genom att visa på hur träning bör bedrivas, hur livshållning via mat och sömn påverkar och att få göra detta i en positiv miljö med vänner och kamrater med liknande målsättning utgör våra honnörsord.

Vi välkomnar med dessa ord föräldrar och blivande aktiva till vår klubb!

Oxelösunds SimSällskap